คาเลนจิน : ชนเผ่าเคนยาที่มีพันธุ

ชาว Kalenjin เป็นชาวเคนยาและอาศัยอยู่ใน Valle del Rift ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเอธิโอเปีย สามารถเพลิดเพลินกับฝนการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้คนที่นั่น … และสิ่งนี้มีผลต่อการวิ่งในพื้นที่ราบสูงและอีกาและภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ พื้นที่สูงและที่ราบสูงทำให้ชาว Kalenjin ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในเคนยา (กลุ่มละ 6.3 ล้านคน) ต้องการอาชีพจำนวนมาก

พวกเขาต้องหาน้ำดูแลและเก็บพืชผักและวิ่งผ่านฝูงสัตว์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่วิ่งขึ้นลงซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของพวกเขาบรรเทาลง